Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 04 بهمن 1397

دانشپذیران داوطلب شرکت در آزمونهای پایه ماژولهای دورههای B1وB2

اطلاعیه:
احتراماً باتوجه به مفاد قوانین Part:66 EASAوCAD:0066 استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی داوطلب شرکت در آزمونهای پایه ماژولهای دورههای B1وB2 رساند که امتحانات مربوطه تنها مطابق با برنامه مدون از قبل تعیین شده برقرار خواهد گردید ودر صورت عدم موفقیت در هر امتحان ،آزمون مجدد تا دورهً بعدی(سه ماه بعد)قابل اجرا نمی باشد .