قابل توجه دانشجویان گروه تعمیر و نگهداری

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند دروس ذیل  به برنامه هفتگی نیمســال دوم 97-96 اضافه گردید.
نام درس کد درس روزهای تشکیل نام استاد تاریخ امتحان
کنترل پرواز اتوماتیک 212180 سه شنبه 19:30-17:30 آقای ابراهیمی 17/4/97

 ساعت 10:30-8:30

ساختمان هواپیما 212142 دوشنبه 18:30-15:30 مهندس رست 14/4/97

 ساعت 10:30-8:30

آزمقاومت مصالح 212135 یکشنبه 19:30-17:30 آقای ثقفی -
گروه تعمیر و نگهداری