برنامه پیشنهادی جهت انتخاب واحد دانشجویان گروه تعمیر و نگهداری هواپیما


اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع میرساند درس مواد مرکب به برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96 ( کارشناسی ناپیوسته ) اضافه گردید.

گروه تعمیر و نگهداری