تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان96/05/24)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 آرمان وحیدی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 محمدمهدی همتی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 حسین گل محمدی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 علی میرصالحی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 محمد نظامی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 معین ابراهیمی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 احسان قنواتیان
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 محمد رفیعی وردنجانی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B1 علی صراف
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B2 امیر ورزنده
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B2 حبیب اله محمدی
11 (یازده صبح) بیست و چهارمرداد96 B2 ابوالفضل عباسی