تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 96/03/23)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 عباس عبدالهی
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 رسول جمشیدی
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 امیر آبانگر
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 محمود آقازاده شیرازی
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 علی صراف
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 حسین گل محمدی
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 عباس درباری
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 حسین گندم کار
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B1 سیدمیثم آقامیری
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B2 سینا عسکری
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B2 بهنور رضائی
نه (9 صبح) بیست و سه خرداد 96 B2 وحید علی محمدی