تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای مهدی پناه بیست و شش فروردین 96 شنبه حمیدرضا آزاد
آقای مهدی پناه بیست و شش فروردین 96 شنبه علیرضا رضوان مرنی
آقای فرج زاده دو  اردیبهشت 96 شنبه حامد قره خانی
آقای فرج زاده دو  اردیبهشت 96 شنبه سلمان صادقی سوئینی