تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/12/1 و 95/12/8)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح یک اسفند 95 B2 امیرعلی جانی
9 صبح یک اسفند 95 B2 امیر نیک نژاد
9 صبح هشت اسفند 95 B1 علی نصرتی
9 صبح هشت اسفند 95 B1 سیداردوان سلیمانی
9 صبح هشت اسفند 95 B1 میثم اسماعیلی
9 صبح هشت اسفند 95 B1 سیدعلیرضا داودی حسنکلا
9 صبح هشت اسفند 95 B1 امیرحسین زینلی
9 صبح هشت اسفند 95 B1 علیرضا رضوان مرنی
9 صبح هشت اسفند 95 B2 مرتضی قاسمی