تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/09/28)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست و هشت آذر95 B2 مهدی دهقان نژاد
9 صبح بیست و هشت آذر95 B2 مصطفی سجودی حسنجانی
9 صبح بیست و هشت آذر95 B2 ناصر مظاهری
9 صبح بیست و هشت آذر95 B2 وحید نصیری لاله دشتی
9 صبح بیست و هشت آذر95 B2 فریبا نامور
9 صبح بیست و هشت آذر95 B1 احمدعلی رحمانی
9 صبح بیست و هشت آذر95 B1 علی صراف
9 صبح بیست و هشت آذر95 B1 اشکان ملکا آشتیانی
9 صبح بیست و هشت آذر95 B1 رضا محمدی اصل
9 صبح بیست و هشت آذر95 B1 سیدمحمدعلی طوسی
9 صبح بیست و هشت آذر95 B1 سیدکمال امینی نسب