تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/6/28)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 محمود آقازاده شیرازی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 محمد اسدزاده
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 میلاد صالحی فر
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 سید پویان حسینی فیروزکلائی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 احسان حسین نوری
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 ابراهیم ساده
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 اکبر لطفی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 حمید بهمنی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 صادق نعمتیان بادی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 محمد رفیعی وردنجانی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 احسان امانی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 دانیال پورقنبر
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 حمید دلیر
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 آرمین بابائی هتکه لوئی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B1 عقیل بابازاده جرمدینی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B2 معین محمدی امندانی
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B2 میلاد مظفر
9 صبح بیست و هشت شهریور 95 B2 علی سالمی