تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/5/17)

intro image

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح هفده مرداد 95 B1 عباس نوروزی
9 صبح هفده مرداد 95 B1 میثم اسماعیلی
9 صبح هفده مرداد 95 B1 مسعود غریب
9 صبح هفده مرداد 95 B1 هوتن دباغی
9 صبح هفده مرداد 95 B1 سامان صداقت زاده
9 صبح هفده مرداد 95 B2 پویا شهبازیان
9 صبح هفده مرداد 95 B2 رحیم رجایی
9 صبح هفده مرداد 95 B2 میلاد مظفر
9 صبح هفده مرداد 95 B2 محمدمرصاد عسکری نقدی علیا