تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها ناصر عرب خلج
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها جواد شریفی قادری
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها مرتضی رضایی صدرآبادی
آقای رضایی دوشنبه ها دوشنبه ها محمد عادل فر
آقای مهدی پناه 9/4/95 چهارشنبه وحید یاوری منظم
آقای سوری 12/4/95 شنبه مرتضی منجزی
آقای سوری 12/4/95 شنبه مسعود سبزی علی آبادی
آقای سوری 12/4/95 شنبه اسفندیار جوزانی ملایری