تاريخ آزمون كتبيB1 و B2

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 95/2/5 B1 محمد نقدی جهانگیر
9 صبح 95/2/5 B1 امیرحسین حقیقی جعفری
9 صبح 95/2/5 B1 مجتبی صادقی
9 صبح 95/2/5 B1 محمدرضا حیدری رامشه
9 صبح 95/2/5 B1 سعید سلطانی
9 صبح 95/2/5 B1 حسین بشیری بهمبری
9 صبح 95/2/5 B1 علی ولدخانی
9 صبح 95/2/5 B1 مهدی داودی خواه
9 صبح 95/2/5 B1 ایمان ایزدی طامه
9 صبح 95/2/5 B1 مهدی قوامی
9 صبح 95/2/5 B1 مهیار صدقی حیدرآبادی
9 صبح 95/2/5 B1 میر حمیدرضا امانی قره تپه
9 صبح 95/1/31 B2 ناصر رضائی
9 صبح 95/1/31 B2 صادق رمضانی
9 صبح 95/2/5 B2 بهروز میناخانلو
9 صبح 95/2/5 B2 امین حسنی نوریه
9 صبح 95/2/5 B2 امیر بهرامی

 

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 95/1/29 B1 بابک انصاری
9 صبح 95/1/29 B1 سهیل خسروی
9 صبح 95/1/29 B1 معین ابراهیمی
9 صبح 95/1/29 B1 مهدی نورپور
9 صبح 95/1/29 B1 امیرحسین زینلی
9 صبح 95/1/29 B1 احسان ابوالقاسمی ریسه
9 صبح 95/1/29 B1 سینا گرجی
9 صبح 95/1/29 B2 محسن فتحی دودران
9 صبح 95/1/29 B2 محمدامین ملکی

 

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 94/12/15 B1 محمد زمانی
9 صبح 94/12/15 B2 میلاد مظفر
9 صبح 94/12/15 B1 محمد رسول تیرانداز
9 صبح 94/12/15 B2 رسول نوری نسب
9 صبح 94/12/15 B2 مصطفی مشگی
9 صبح 94/12/15 B1 امید خسروی
9 صبح 94/12/15 B1 احسان حسین نوری
9 صبح 94/11/18 B1 علیرضا حاجتی

 

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 94/12/16 B1 علیرضا محسنی حبیب آبادی
9 صبح 94/12/16 B1 مسعود غریب
9 صبح 94/12/16 B1 امین عزیزی
9 صبح 94/12/16 B1 میثم اسماعیلی
9 صبح 94/12/16 B1 سامان صداقت زاده
9 صبح 94/12/16 B1 سید علی رضایی
9 صبح 94/12/16 B1 علیرضا زراعتگر
9 صبح 94/12/16 B1 شهاب کمالی اردکانی
9 صبح 94/12/16 B1 وحید چالی
9 صبح 94/12/16 B1 مجتبی چنارانی
9 صبح 94/12/16 B1 امیر عاشق حسینی
9 صبح 94/12/16 B2 علی بوشهریان
9 صبح 94/12/16 B2 یوسف نجفلو
9 صبح 94/12/16 B2 رضا اصیل زاده
9 صبح 94/12/16 B2 شاهین کحلی
ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 94/12/8 B1 وحید شکاری
9 صبح 94/12/8 B1 سعید وثوقی فر
9 صبح 94/12/8 B1 مهدی عطائی اصفهانی
9 صبح 94/12/8 B1 محمد ابراهیم استیری
9 صبح 94/12/8 B1 مصطفی فرخی زاده
9 صبح 94/12/8 B1 علی اکبر فخار تازه
9 صبح 94/12/8 B1 جواد الماسی
9 صبح 94/12/8 B1 هادی نوری سیه رود
9 صبح 94/12/8 B1 عارف خلیل زاده
9 صبح 94/12/8 B2 ابوالفضل افتخار
9 صبح 94/12/8 B2 محسن واعظ صالحی
9 صبح 94/12/8 B2 امین رضایی
9 صبح 94/12/8 B2 رحیم رجایی
9 صبح 94/12/8 B2 سعید رحیمی
ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 94/12/1 B1 محمد امین مجدمی
9 صبح 94/12/1 B1 آرمین بابایی هتکلوئی
9 صبح 94/12/1 B1 صادق نعمتیان بادی
9 صبح 94/12/1 B1 امین واحد
9 صبح 94/12/1 B1 نادر علیزاده فرد