تاریخ آزمون کتبی B1 و B2

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

24/8/94

B1

سهیل خسروی

9 صبح

24/8/94

B1

نادر علیزاده فرد

9 صبح

24/8/94

B1

حسین بحیرائی

9 صبح

24/8/94

B2

محمد امین ملکی