تاریخ آزمون کتبی B1 و B2نام نام خانوادگی

نوع آزمون

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

مصطفی زاهد زاده

B1

17/6/94

9 صبح

علیرضا حاجتی

B1

17/6/94

9 صبح

حسین رهبری فرد

B2

17/6/94

9 صبح