اولين سمینار علمی- تخصصی دانشکده -اسفند 90


اولین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.


عنوان:

"بررسی پیش نشانگرهای مغناطیسی زمین لرزه"  
“New Earthquake Prediction Methods Based on ULF-ELF Signals”
سخنران:

آقای دکتر محمد رشتیان

عضو هیئت علمی گروه الکترونیک هواپیمایی


زمان: روز چهارشنبه مورخ 17/12/1390 از ساعت 12:30 لغایت 14
مکان: آمفی تئاتر دانشکده

واحد پژوهش