دانشپذیران متقاضی شرکت در امتحانات مرکز آزمون کامپیوتری دانشکده

intro image
اطلاعیه:
احتراماً به اطلاع کلیه دانشپذیران متقاضی شرکت در امتحانات مرکز آزمون کامپیوتری دانشکده می رساند که سئوالات امتحانات مطابق با متون کتب ماژولهای )TTS Part:66, Approved EASA (انتخاب وارائه می گردد. لذا با توجه به استاندارد بودن سئوالات در بانك داده مركز آزمون و بمنظور حصول اطمينان از روند صحيح ارزيابي دانش فني و آموخته هاي دانشپذيران گرامي، معرفي و انتشار خود بانك داده سوالات امتحاني مقدور نمي باشد.