قابل توجه متقاضيان ثبت نام در دور هاي B1 و B2

intro image
كليه دانش پذيران متقاضي ثبت نام در دوره هاي    B1 و   B2   در صورت تمايل ميتوانند  تا سقف 100،000،000 ريال از وام جهت پرداخت شهريه دوره هاي ثبت نامي   استفاده نمايند . مبالغ وام  از 10000000 ريال الي 100000000 ميليون ريال به درخواست متقاضي ميباشد . سود تسهيلات اعطايي بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي عقد مرابحه محاسبه مي گرددكه در حال حاضر 20% بوده و  در صورت كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي  كاهش خواهد يافت . معرفي  به بانك جهت اخذ وام منوط به رسيدن تعداد متقاضيان به حداقل 20 نفر ميباشد .
رديف مبلغ اعتبار تخصيصي (به ريال) حداكثراقساط بازپرداخت تسهيلات
1 10.000.000 6 قسط
2 20.000.000 12 قسط
3 30.000.000 18 قسط
4 40.000.000 الي 100.000.000 24 قسط