اطلاعيه شماره يك ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1393

 

« اطلاعیه »

کلیه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1393 جهت آگاهی از زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام میتوانند به اطلاعیه روز یکشنبه مورخ 93/07/06

این مرکز، که از طریق همین وب سایت (catc.ac.ir) منتشر میگردد مراجعه نمایید.


                                                                                                                      خدمات آموزشی
                                                                                                                       93/06/31