پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1393

جهت اطلاع از زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1393 به فایل ضمیمه مراجعه شود