مراسم روز معلم و اولین هم اندیشی اساتید دانشکده930217