نمايشگاه بزرگ راه و شهرسازي و صنايعگزارش تصویری از حضور دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته
[widgetkit id=10]