نمايشگاه بزرگ راه و شهرسازي و صنايعاز غرفه دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري در نمايشگاه بزرگ راه و شهرسازي و صنايع وابسته ديدن فرمائيد.


زمان: 9-12 آذر ماه 1392

ساعت بازديد : 17-9

مکان: مصلي بزرگ حضرت امام خميني (ره)
                                                                  

روابط عمومي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري