تاخيرات پروازي فرودگاه مسقط مقطعي بوده است

تاخيرات پروازي فرودگاه مسقط مقطعي بوده است
شركت مديريت فرودگاه هاي عمان گفت: تاخيرات تعدادي از پروازهاي اخير به دليل تاخير در ورود چند فروند هواپيما بود كه به تبع آن، ساير پروازها نيز با تاخير انجام شد.
به گزارش مسقط ديلي، با گذشت چند روز و انجام كليه اين پروازها، اكنون اوضاع به شرايط عادي بازگشته است و هيچ پروازي با تاخير انجام نمي شود.