مدير عامل خطوط هوايي گلف اير استعفا كرد

مدير عامل خطوط هوايي گلف اير استعفا كرد
سخنگوي خطوط هوايي گلف اير با تاييد خبر استعفاي مدير عامل اين شركت گفت: سامي الجابر تا پايان سال جاري ميلادي به كار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش رويترز، وي افزود: الجابر در سال 2009 براي اجراي پروژه تغيير ساختار به خطوط هوايي گلف اير پيوست و با پايان ماموريت اش، ترجيح مي دهد در جاي ديگري فعاليت كند.