دولت هند مقررات سرمايه گذاري خارجي در صنعت هوانوردي را تسهيل كرد

دولت هند مقررات سرمايه گذاري خارجي در صنعت هوانوردي را تسهيل كرد
دولت هند كه براي سرمايه گذاري و حضور شركت هاي هواپيمايي خارجي در صنعت هوانوردي اين كشور  و همچنين پرواز هواپيماهاي هندي به كشورهاي خارجي مقررات سختي اعمال مي كرد، روز جمعه  هفته گذشته از تسهيل اين مقررات با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي و مساعدت به خطوط هوايي هندي خبر داد.
به گزارش رويترز، پيش از اين صرفا آن دسته از شركت هاي هواپيمايي كه داراي پنج سال سابقه فعاليت و داراي حداقل 20 فروند هواپيما بودند، مي توانستند به كشورهاي خارجي پرواز كنند، اما با تصميم اخير دولت، اين مانع برچيده شده است و خطوط هوايي هندي مي توانند به ساير فرودگاه هاي جهان نيز پرواز كنند.
همچنين، با برداشته شدن سقف سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در صنعت هواپيمايي هند، سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا 49 درصد سهام شركت هاي هواپيمايي هند را خريداري نمايند.