طرح آسمان واحد اروپا ايجاد مسيرهاي پروازي جديد را تسهيل مي كند

طرح آسمان واحد اروپا ايجاد مسيرهاي پروازي جديد را تسهيل مي كند

انجمن خطوط هوايي اروپا، كه متشكل از خطوط هوايي 34 كشور اروپايي است، از كشورهاي اروپايي خواست تا با پيوستن به طرح "آسمان واحد اروپا"، موجب ارتقاي كنترل ترافيك هوايي در فضاي اين قاره شوند.
به گزارش رويترز، كشورهاي اروپايي در حال حاضر از سامانه هاي متفاوتي براي هدايت هواپيماها استفاده مي كنند كه اين امر موجب شده است امكان ايجاد مسيرهاي هوايي جديد را سلب كرده است.
در همين راستا، اتحاديه اروپا طي چند سال اخير به كشورهاي عضو توصيه كرده است با عضويت در طرح آسمان واحد اروپا، موجبات ارتقاي سامانه هاي كنترل ترافيك هوايي را فراهم آورند.
كريستوف فرانز"، مدير اجرايي شركت هواپيمايي لوفت هانزا، ضمن استقبال از درخواست انجمن خطوط هوايي اروپا، در  اين خصوص گفت: كشورهايي كه اين طرح را ناديده بگيرند، قطعا تبعات سنگين آن را احساس خواهند كرد. 
وي ادامه داد: به كارگيري اين سامانه، علاوه بر ارائه مسيرهاي دقيق تر و كارآمدتر، موجب صرفه جويي 10 تا 15 درصدي در مصرف سوخت خواهد شد.