شركت هواپيماسازي بمباردير حضور خود را در بازار چين افزايش مي دهد

شركت هواپيماسازي بمباردير حضور خود را در بازار چين افزايش مي دهد

شركت هواپيماسازي بمباردير كانادا و شركت ليزينگ "سي. ال.سي" چين يادداشت تفاهم همكاري امضا كردند.

به گزارش خبرگزاري شين هوا، شركت هواپيماسازي بمباردير كه بازاريابي گسترده اي را براي فروش مدل هاي "سي. اس" و "سي. آی. جي" خود آغاز كرده است، به دليل توان مالي خوب شركت چيني، از همكاري با اين شركت استقبال كرده است.

بر اساس اين گزارش، شركت چيني براي ليزينگ هواپيماهاي بمباردير در حدود سه ميليارد و 850 ميليون دلار سرمايه تخصيص داده است كه براي يك شركت ليزينگ جت هاي منطقه اي سرمايه مناسبي محسوب مي شود.