مسافران هواپيمايي امارات با پروازهاي فوق العاده به لندن منتقل مي شوند

مسافران هواپيمايي امارات با پروازهاي فوق العاده به لندن منتقل مي شوند

شركت هواپيمايي امارات كه به دليل بيم داشتن از اعتصاب كاركنان بخش مهاجرت فرودگاه هيتروي لندن، كليه پروازهاي سي ام سپتامبر خود را به اين فرودگاه لغو كرد، در نظر دارد تا هفتم سپتامبر اين مسافران را با پروازهاي فوق العاده به مقصد برساند.

به گزارش رويترز، خطوط هوايي امارات اعلام كرده است از مسافران اين پروازها بابت صدور مجدد بليت هيچ مبلغي اخذ نخواهد شد و اين افراد تا هفتم سپتامبر به لندن منتقل خواهند شد.