Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 08 خرداد 1402

لیست کد دروس مربوط به سامانه مایکروسافت تیمز

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.