Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 12 فروردين 1402

لیست دروس حذف شده پس از انتخاب واحد نیمسال اول 14002-1401

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.