قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته الکترونیک ورودی 94

 
درس کارگاه الکتریک هواپیما در روزهای دوشنبه 19:30-16:30 ارائه گردید