تغییرات برنامه هفتگی نیمســال دوم 97-96

اطلاعیه
بدینوسیله تغییرات برنامه هفتگی نیمســال دوم 97-96 بشرح ذیل اعلام می گردد.
نام درس کد درس روزهای تشکیل نام استاد تاریخ امتحان
مبانی الکترونیک

(کد 3)

212177 چهارشنبه 16:30-13:30 مهندس حنفیان 12/4/97

 ساعت 10:30-8:30

آشنائی با سیستمهای کنترل هواپیما 212162 شنبه 19:30-17:30 آقای لباف 9/4/97

 ساعت 10:30-8:30

مکانیک پرواز

(کد 2)

212152 یکشنبه  - سه شنبه

 15:30-13:30

دکتر نیازمند 4/4/97

ساعت 10:30-8:30

گروه تعمیر و نگهداری