دروس حذف شده ار انتخاب واحد

اطلاعيه دروس حذف شده ار انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96