Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 13 آذر 1402

اطلاعیه امتحانات تشریحی

اطلاعیه ثبت نام
 
به اطلاع متقاضیان شرکت در امتحانات تشریحی بصورت ماژول اعم از                 
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری می رساند : جهت آگاهی  از تاریخ و ساعات برگزاری امتحانات B1 , B2)
 به شرح ذیل  شامل برنامه امتحانی که  در روزهای 18  و 19 تیر98  انجام می شود  توجه فرمایید
 
ساعت 10 صبح   روز سه شنبه  مورخه 18 تیر  98          M7 –B1 ,  M7 –B2
ساعت 10 صبح      روز چهارشنبه  مورخه  19  تیر  98      M9                   
روز چهارشنبه  مورخه  19  تیر98      ساعت11 صبح       M10                                                                  
 
 
– برنامه امتحانات )            آموزشهای آزاد  - اطلاعیه آموزشهای آزاد www.catc.ac.ir آدرس (
 
 همانند گذشته متقاضیان باید به  قسمت ثبت نام امتحانات دوره های آزاد مراجعه و پس از تکمیل اطلاعات مربوطه نسبت بهپرداخت هزینه های آن اقدام نمایند. 
همچنین همانند دوره های گذشته ثبت نام نهایی و شرکت در امتحانات منوط به تایید واحد آموزشهای آزاد و تسویه حساب با واحد امورمالی می باشد و متقاضیان موظفند پس از تسویه حساب مالی ، برگه مجوز  شرکت در جلسه امتحان را از آن واحد دریافت نمایند . همراه داشتن کارت دانشپذیری ویا کارت دانشجویی و یا کارت ملی معتبر وهمچنین  برگه مجوزمربوطه  درتمامی  جلسات امتحانی الزامی است واز ورود افراد فاقد موارد ذکر شده ممانعت بعمل می آید .                             
 امتحانات راس ساعت مقرر برگزار می گردد و پس از شروع آزمون  کسی مجاز به شرکت در امتحان نمی باشد    .          
 
مرکز آزمون کامپیوتری