Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 بهمن 1401

متقاضیان شرکت در امتحانات M6-B1

متقاضیان شرکت در امتحانات M6-B1  مورخ 28/1/98 و M6-B2 مورخ 26/1/98  می باید در کلاس جبرانی علم مواد شرکت کنند که در روز یک شنبه مورخه 25/1/98 از ساعت 16 تا 19 در کلاس 113  برگزار می شود.
کسانی که به هر دلیل نمی توانند در این کلاس شرکت کنند درخواست انصراف خود را کتبا به دفتر مرکز آزمون ارائه دهند. ایشان می توانند بدون پرداخت هزینه در دور آینده امتحانات شرکت کنند.
ضمنا متقاضیان شرکت در امتحان ماژول 8 هم باید در کلاس جبرانی شرکت کنند. تاریخ این کلاس بعدا اعلام می شود.