Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 05 اسفند 1397

تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای مهدی پناه

بیست و یکاسفند95

شنبه

علی قنبری

آقای مهدی پناه

بیست و سه اسفند95

دوشنبه

حسین جعفری

آقای مهدی پناه

هجده اسفند 95

چهارشنبه

حسین هاشمی

آقای رضایی

هفده اسفند95

سه شنبه

امیررضا خدائی

آقای رضایی

هجده اسفند 95

چهارشنبه

پویا امیرشاهی

آقای رضایی

هجده اسفند 95

چهارشنبه

سینا نادری

آقای فرج زاده

نوزده فروردین 96

شنبه

محمد دری اخوی

آقای فرج زاده

نوزده فروردین 96

شنبه

محمد حجت پناه

آقای فرج زاده

نوزده فروردین 96

شنبه

سینا نظاری

آقای فرج زاده

بیست و شش فروردین 96

شنبه

امیرحسین حقیقی جعفری