تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان95/3/22)

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون استاندارد پرواز اعم از B1 و B2 (که در تاریخ 9/3/95 آزمون داشته و امتحان مربوطه برگزار نگردیده است،) می رساند: بنا بر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری امتحانات فوق-الذکر به روز دوشنبه مورخ 22/3/95 موکول گردید.
در ضمن اسامی متقاضیان به شرح ذیل اعلام می گردد

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

9 صبح

22/3/95

B1

علی صراف

9 صبح

22/3/95

B1

محمد زمانی

9 صبح

22/3/95

B1

حمید جعفریان مبارکه

9 صبح

22/3/95

B1

علیرضا خان پور

9 صبح

22/3/95

B1

علیرضا عبدالحمیدی طهرانی

9 صبح

22/3/95

B1

سعید وثوقی فر

9 صبح

22/3/95

B1

هوتن دباغی

9 صبح

22/3/95

B1

افشین پیرکلو

9 صبح

22/3/95

B1

محمد اسدزاده

9 صبح

22/3/95

B1

سامان صداقت زاده

9 صبح

22/3/95

B1

مسعود غریب

9 صبح

22/3/95

B2

رحیم رجایی

9 صبح

22/3/95

B2

حامد مداح

9 صبح

22/3/95

B2

مهدی قصری

9 صبح

22/3/95

B2

میلاد مظفر

9 صبح

22/3/95

B2

امین رضایی