Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 03 بهمن 1397

تاریخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

مصطفی علیخانی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

احسان کرامتی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

احسان محمد کریم

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

محمد ملکی حاجیکلائی

آقای سوری

شنبه ها

شنبه ها

علی افتخاری فرهادلو

آقای سوری

شنبه ها

شنبه ها

سیدمجتبی ساداتی چالی

آقای سوری

شنبه ها

شنبه ها

سیداحمد حجازی


ساعت امتحان : (شروع) 9 صبح ( پایان) 12 ظهر