Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 26 دی 1397

تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای سوری

24/11/94

شنبه

سینا مشیری

آقای سوری

24/11/94

شنبه

محسن حسنی

آقای رضایی

26/11/94

دوشنبه

محمد مهدی ربیعی

آقای رضایی

26/11/94

دوشنبه

جاوید دهقان محمدی

آقای رضایی

26/11/94

دوشنبه

محمدرضا ابراهیمی ساری قیه

آقای رضایی

26/11/94

دوشنبه

امیرحسین ساجدی

آقای رضایی

26/11/94

دوشنبه

آرمین پری نژاد

آقای مهدی پناه

28/11/94

چهارشنبه

بهرام خدابنده لو

آقای مهدی پناه

28/11/94

چهارشنبه

رضا نوری گوکه

آقای مهدی پناه

28/11/94

چهارشنبه

حسام گل سوار

آقای مهدی پناه

28/11/94

چهارشنبه

علیرضا احمدی مقدم

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

امیر دهقان منشادی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

محمد حسین تقی بیگی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

حسین مهدیان زاده

ساعت امتحان : (شروع) 9 صبح ( پایان) 12 ظهر