Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 05 اسفند 1397

تاریخ امتحان آزمون شفاهی B1

نام و نام خانوادگی

تاریخ امتحان

نام مصاحبه کننده

مهران زمانی

شنبه ها

آقای فرج زاده

فرهاد فصیحی

شنبه ها

آقای فرج زاده

محسن زارع

شنبه ها

آقای فرج زاده

رضا معصومی

شنبه ها

آقای فرج زاده

سید محمد ابطحی

10/3/94

آقای رضائی

محمدخدادادئی

10/3/94

آقای رضائی

علی قمصریان

10/3/94

آقای رضائی

امیر زمانی مزده

17/3/94

آقای سوری

وحید زاده احمدی

17/3/94

آقای سوری

رامین خان محمد کلخوران

17/3/94

آقای سوری

       

متقاضیانی محترمی که آزمون مصاحبه آنها با آقای فرج زاده است قبل از مراجعه با ایشان هماهنگ نمایند .( شماره تماس 66078700 داخلی 403)                                     تاریخ تنظیم : 3/3/94