Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 26 دی 1397

سومين سمینار علمی- تخصصی دانشکده - اردیبهشت 91سومین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.

عنوان:

"مفهوم ناوبري مبتني بر عملكرد "
“Performance Based Navigation (PBN) Concept”

سخنران: آقای حبيب داودي دانا

رئيس اداره طراحي دستورالعملهاي پروازی و فرودگاهي

زمان: روز دوشنبه مورخ 18/2/1391  از ساعت 11:45 لغایت 13
مکان: آمفی تئاتر دانشکده    

واحد پژوهش