Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 بهمن 1401

روز جهانی کنترلرهای مراقبت پرواز

بیستم اکتبر، روز کنترلرهای مراقبت پرواز را به کلیه متخصصین مراقبت پرواز، استادان و دانشجویان گرامی مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز تبریک عرض می نماییم. بی شک ایمنی پروازها و کارایی جریان ترافیک هوایی مدیون زحمات این عزیزان متخصص می باشد و مرکز آموزش عالی هوانودی و فرودگاهی کشور از این که متولی آموزش عالی در این زمینه است به خود می بالد.