جلسه پزشکان و جمعی ازکارشناسان مرکز بهداشت غرب تهران و مرکز بهداشت و درمان و مشاوره ی دانشکده

روز چهارشنبه مورخ 17/8/96 ساعت 9 صبح جلسه ای با حضور دو تن از پزشکان و جمعی ازکارشناسان مرکز بهداشت غرب تهران و نیز کارشناسان بهداشت و درمان و مشاوره ی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با دانشجویان نماینده بعنوان سفیران سلامت دانشجویی برگزار شد....
پیوست ها:
دانلود این فایل (960823-گزارش 1 .pdf)960823-گزارش 1 .pdf[ ]877 Kb