Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 29 بهمن 1397

کلیهً دانش پذیران ودانشجویان دانشکده

احتراماً به اطلاع کلیهً دانش پذیران ودانشجویان دانشکده می رساند که بهمراه داشتن  Practical training log bookجهت ثبت حضور در تمامی کارگاههای آموزشی و بمنظور درج و تایید انجام فعالیت فنی آموزشی (Training Task  تدریس واجراء گردیده )مطابق باسیلابس تعریف شده ، اجباری می باشد.