Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 05 اسفند 1397

مدير امور دانشجويي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري منصوب شد

مدير امور دانشجويي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشكده  مهندس سيد جعفر حجازي به سمت مدير امور دانشجويي دانشكده صنعت هواپيمايي منصوب شدند.
بنابر اين گزارش : دكتر حسين قنبري رياست دانشكده صنعت هواپيمايي با توجه به پيشنهاد معاونين امور اجرايي و امور آموزشي و دانشجويي مهندس سيد جعفر حجازي را به مدت 2 سال به سمت مدير امور دانشجويي منصوب كردند.
دكتر حسين قنبري در بخشي از اين ابلاغ آورده است انتظار دارم با بهره گيري از نيروهاي خلاق در آن مديريت و در راستاي ايجاد محيطي مناسب و آرام جهت خدمت رساني به دانشجويان و تعامل سازنده با تشكل ها، شوراها و انجمن هاي مختلف دانشجويي موجبات برقراري نظم و انضباط، افزايش رضايتمندي دانشجويان و ايجاد انگيزه بيشتر در فعاليتهاي مختلف آنان را با برنامه ريزي و ساماندهي در امور مربوطه فراهم نمائيد.