Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 بهمن 1401

تدوين بسته آموزشي استاندارد در خصوص دستگاه DME2020 Fernau

مركز  آموزش عالي هوانوردي  و فرودگاهي كشور (دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري ) با همكاري اداره كل ارتباطات و ناوبري شركت فرودگاه هاي كشور  در راستاي عضويت در برنامه جهاني   TRAINAIR PLUS و رفع نيازهاي آموزشي صنعت حمل و نقل هوايي در حال تدوين يك بسته آموزشي استاندارد (STP) در زمينه تعمير و نگهداري دستگاه كمك ناوبري DME2020 Fernau مي باشد .


حدودا 66عدد از اين دستگاه در كشور نصب شده و قريب به 130 نفر مسئول تعمير و نگهداري اين دستگاه ها هستند.