سيدني تا دو دهه آينده به يك فرودگاه جديد نياز خواهد داشت

سيدني تا دو دهه آينده به يك فرودگاه جديد نياز خواهد داشت
نشريه رسمي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها نوشت: در صورتي كه تقاضا براي سفرهاي هوايي به همين منوال پيش رود، تا سال 2030 ميلادي، سيدني به يك فرودگاه جديد نياز خواهد داشت.
اين در حالي است كه دولت و كميسيون مطالعات هوانوردي در خصوص مكان يابي فرودگاه جديد نظرات متفاوتي دارند كه اين امر مشكلاتي را در مسير طراحي فرودگاه ايجاد كرده است.
بر اساس اين گزارش، دولت منطقه ويلتون را براي ساخت فرودگاه جديد مناسب تشخيص داده است، در صورتي كه كميسيون مطالعات منطقه "باگريس كريك" واقع در جنوب غرب سيدني را براي اين كار مناسب مي داند.