تيلور: عملكرد شركت هاي هواپيمايي در ماه مارس مطلوب بوده است

تيلور: عملكرد شركت هاي هواپيمايي در ماه مارس مطلوب بوده است
مديركل انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) در واكنش به برخي اظهارات مبني بر غلو آميز بودن آمار ترافيك بار و مسافر در ماه مارس گفت: شايد مقايسه شرايط عادي با روزهاي بحراني سال گذشته معقول نباشد، اما واقعيت اين است كه اگر آمار ترافيك بار و مسافر ماه مارس را حتي تا دو درصد كاهش دهيم،   باز هم عملكرد شركت هاي هواپيمايي موفقيت آميز بوده است.
به گزارش رويترز به نقل از وب سايت رسمي ياتا، "توني تيلور" با بيان اين مطلب افزود: با توجه به شرايط نامطلوب غالب بر اقتصاد كشورهاي اروپايي، تقاضا براي سفرهاي هوايي مطلوب بوده است، اما اذعان دارم درآمد شركت هاي هواپيمايي در حدي نيست كه بتوانند با افزايش نرخ سوخت مقابله كنند.