Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 14 تیر 1399

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

غلامرضا رحیمی 

سمت : مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تلفن تماس:61022868 021

 

Gholam reza Rahimi

Nahad Manager

Tel : +98 21 6102 2868

 دردست بروزرسانی می باشد                                                                                 Under Revision