معرفی دانشکده

ارسال Application جهت اعلام تاریخ آزمون کتبی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ ارسال به سازمان هواپیمائی کشوری

1

شهرام احمدی بلوطکی

2/5/92

2

مسعود بختیاری

2/5/92

3

هاتف حسینی

2/5/92

4

حمزه پیری

2/5/92

5

سعید جعفری پناه

2/5/92

6

بهزاد زارعی

2/5/92

7

محمدبهادر سمغانی نژاد

2/5/92

8

محمدمهدی استعدادی شاد

2/5/92